زبان اعداد


اگر 

A B C D E F G H I J  K  L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

***** 

 (تلاش سخت)     Hard work 

H+A+R+D+W+O+ R+K

 98% =11+18+15+23+4+18+1+8

***** 

 (دانش)        Knowledge

K+N+O+W+L+E+ D+G+E 

96% = 5+7+4+5+12+23+15+14+11 

***** 

 (عشق)     Love    

L+O+V+E 

54% = 5+22+15+12 

*****

  خیلی از ما فکر می کردیم اینها مهمترین باشند ، نه؟!!!

پس چه چیز 100% را می سازد؟؟؟

 (پول)     Money

M+O+N+E+Y

 72% = 25+5+14+15+13 

***** 

(رهبری) Leadership  

L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P 

89% =16+9+19+18+5+4+1+5+12 

*****

  پس برای رسیدن به اوج چه کنیم؟  

(نگرش)      Attitude

100%= 5+4+21+20+9+20+20+1 

اگر نگرشمان را عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد. 

 

نگرش همه چیز را عوض می کند،

  نگرشت را عوض کن همه چیز عوض میشود.

 

چشم ها را باید شست

...

/ 0 نظر / 236 بازدید