جملات زیبا

در تمام رنج هایی که میبریم، صبر اوج احترام به قوانین الهی ست.

اگر سوال بپرسی، تنها سه دقیقه نادانی، واگر نپرسی، باقی عمرت را.

آنانکه میدانند رنج میبرند و آنانکه نمی دانند به دیگران رنج میدهند.

خدا را دوست بدارید حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او برسید.

شخصیت انسانها به داشته هایشان نیست به توقعات و خواسته هایشان از زندگیست.

چیزهایی در زندگی هست که برچسبی روی خود دارند با این مضمون: " تو قدر مرا نخواهی دانست، مگر اینکه مرا از دست بدهی و دوباره به دست آوری "

/ 1 نظر / 8 بازدید

جمله چهارمی خیلی عالیه!