به دنبال...

 

Don’t go for looks; they can deceive
Don’t go for wealth; even that fades away

Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to


Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile

 

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری

به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست

به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند

چون فقط یک لبخند می تواند

شب سیاه را نورانی کند

کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند

/ 0 نظر / 19 بازدید